Realizowane projekty

V-Systems Sp. z o.o. obecnie realizuje:

  • „Wzmocnienie umiejętności miękkich studentów i absolwentów szkół wyższych”
  • „Wdrożenie narzędzi wspierających proces rekrutacji w projekcie w zakresie oceny poziomu kompetencji uczniów i określania potrzeby otrzymania wsparcia.”

Wzmocnienie umiejętności miękkich studentów i absolwentów szkół wyższych

Akronim projektu: BEGIN

Numer referencyjny: 2019-1-PL01-KA203-065412

Czas trwania projektu: 24 miesiące (01.11.2019 - 30.10.2021)

Strona internetowa projektu: www.begin-project.eu

Program:

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne dla młodzieży w ramach Programu Erasmus +

Podsumowanie projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie kompleksowego programu, który przyczyni się do rozwoju umiejętności miękkich studentów, a jednocześnie przyczyni się do zmniejszenia luki pomiędzy umiejętnościami poszukiwanymi na rynku pracy a umiejętnościami oferowanymi przez uczelnie.

Grupami docelowymi projektu są:

- Studenci uczelni wyższych z wydziałów/ kierunków o niższym poziomie zdolności do zatrudnienia

- Nauczyciele akademiccy i pozostali pracownicy naukowi

- Zainteresowane strony: przedsiębiorstwa, organizacje ekonomii społecznej, władze lokalne/regionalne/krajowe, stowarzyszenia/przedstawiciele studentów, wcześniejsi studenci z zaangażowanych uczelni oraz organizacje UE.

W ramach projektu zostaną opracowane następujące wyniki intelektualne:

IO1: BEGIN Toolbox dla działań związanych z badaniem kariery.

IO2: BEGIN Praktyczna metodologia dla wspólnych inicjatyw biznesowych i edukacyjnych

IO3: Kurs szkoleniowy BEGIN w zakresie umiejętności miękkich i rozwoju osobistego

Przewidywane wyniki projektu BEGIN:

- Wzmocnienie portfolio umiejętności miękkich studentów, tak aby promować lepszą integrację absolwentów uczelni na rynku pracy

- Zmniejszenie luki pomiędzy oferowanymi umiejętnościami a umiejętnościami potrzebnymi na obecnym i przyszłym rynku pracy

- Zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży

Konsorcjum, które opracuje produkty intelektualne BEGIN, składa się z 6 partnerów z 5 krajów UE o uzupełniającym zapleczu i doświadczeniu, jak poniżej:

V-Systems sp. z o.o. (Polska) - www.v-systems.pl

EUROPEJSKIE CENTRUM JAKOŚCI (Bułgaria) - Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie

LUISS LIBERA UNIVERSITA INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI (Włochy) - www.luiss.edu

emcra GmbH (Niemcy) - www.emcra.eu

ASSOCIACAO INTERCULTURAL AMIGOS DA MOBILIDADE (Portugalia) - mobilityfriends.org

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży (Polska) - www.wsa.edu.pl

 

FE_WER_POZIOM-Kolor-01

UE_EFS_POZIOM-Kolor

 

 

 

 

Wdrożenie narzędzi wspierających proces rekrutacji w projekcie w zakresie oceny poziomu kompetencji uczniów i określania potrzeby otrzymania wsparcia.

Numer referencyjny: MWSO-3-2019-112

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach w projektu pn. „Międzynarodowa współpraca się opłaca” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Cel główny projektu:

Podniesienie efektywności udzielanego wsparcia w projekcie standardowym poprzez wypracowanie i wdrożenie w V-Systems sp. z o.o. w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 października 2020 r. narzędzi wspierających kadrę projektową i kadrę pedagogiczną w pracach komisji rekrutacyjnej w projekcie pod kątem ich umiejętności weryfikacji braków uczniów i określania potrzeby otrzymania wsparcia.

Cele szczegółowe projektu:

1. Wzrost u pracowników V-Systems wiedzy niezbędnej do wypracowania i wdrożenia narzędzi wspierających proces rekrutacji w projekcie w zakresie weryfikacji braków uczniów i określania potrzeby otrzymania wsparcia dzięki wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy V-Systems i EKPEDEFTIKI PAREMVASI w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 października 2020 r.
2. Zwiększenie efektywności współpracy pomiędzy V-Systems a szkołami dzięki opracowaniu i wdrożeniu narzędzi wspierających proces rekrutacji w projekcie w zakresie weryfikacji braków uczniów i określania potrzeby otrzymania wsparcia w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 października 2020 r.

Grupa docelowa:

- kadra pedagogiczna, która uzyska dodatkowe narzędzia i umiejętności do lepszego dopasowania procesu kształcenia do potrzeb uczniów, co podniesie jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 3

- pracownicy V-Systems, którzy dzięki nabytym kompetencjom efektywniej zrealizują projekt standardowy

- pośrednio uczniowie, którzy dzięki nowemu rozwiązaniu znacząco podniosą swoje kompetencje zawodowe podczas realizacji wsparcia projektowego skrojonego „na miarę”

Rozwiązanie wypracowane w ramach projektu:

Rozwiązanie przybierze kształt dwóch podręczników (produkt materialny projektu grantowego), z którego będą mogli korzystać członkowie komisji oraz kadra projektowa. Rozwiązanie będzie maksymalnie uniwersalne, tak aby można było je wykorzystać w każdej możliwym projekcie, dla różnego rodzaju wsparcia, różnych regulaminów rekrutacji. Proponowane rozwiązanie jest całkowicie nowatorskie. Na pierwszym miejscu będzie dany kandydat i jego stan początkowy, potem potrzeba otrzymania wsparcia, która zostanie odniesiona do realnych możliwości projektu.

Kwota dofinansowania: 98 776,00 zł